search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 2, 2010, pp. 120-124
Bioline Code: gm10023
Full paper language: English
Document type: Research Article
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 2, 2010, pp. 120-124

 tr Menisküs Yırtıklarının Saptanmasında Fleksiyon MR Görüntülemenin Değeri
Gündüz, Ali Mahir; Arslan, Halil; Avcu, Serhat; Etlik, Ömer; Doğan, Ali & Ünal, Özkan


Amaç: Dizin fleksiyon pozisyonunda çekilen Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)’nin meniskal lezyonların evrelemesinde ve meniskokapsüler seperasyonun (MKS) saptanmasındaki etkinliğini araştırmak.
Metod: Çalışmamızda 50 olguda nötral pozisyondaki rutin diz MRG sekanslarına ilave olarak fleksiyon pozisyonunda, sagital eksende TSE Pd/T2 ağırlıklı sekans elde edilidi. Nötral pozisyon çekimlerinde (NPÇ) izlenen yırtık şüphesi, yırtık veya MKS fleksiyon pozisyon çekimlerinde de (FPÇ) değerlendirilerek ek tanısal bulgu araştırıldı. İstatistiki değerlendirmede Chi-square ve medikal tanı testleri kullanıldı.
Bulgular: Meniskal lezyon evrelemesinde NPÇ ile FPÇ arasında istatistiksel olarak (Chi-square) anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Meniskal yırtık tanısında ise artroskopi baz alındığında FPÇ ve NPÇ’nin duyarlılıkları sırasıyla %98-%88, doğruluk oranları sırasıyla %98-88 olarak bulundu. Eklem yüzeyine uzanan sinyal artışına bağlı yırtıklarda NPÇ ile FPÇ arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken, MKS’ye bağlı yırtıklarda FPÇ’nin katkı sağladığı (%28.6) görüldü.
Sonuç: FPÇ kapalı sistem MRG cihazlarında uygulanabilen, hasta konforunu bozmayan ve fazla zaman kaybına yol açmayan bir yöntemdir. Bu yöntemle yüksek kontrast rezolüsyonlu görüntülerle ek tanısal bilgiler elde edilebilmektedir. FPÇ, meniskal yırtık şüphesi ve de özellikle MKS olgularında NPÇ’ye göre üstün bir yöntem olarak görülmektedir. Çalışmanın daha geniş hasta grubu ile yapılması sonuçların güvenirliğini arttıracaktır..


Artroskopi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Menisküs yırtığı

 
 en The Value of Flexion MRI Acquisition in Detection of Meniscal Tears
Gündüz, Ali Mahir; Arslan, Halil; Avcu, Serhat; Etlik, Ömer; Doğan, Ali & Ünal, Özkan

Abstract

Aim: The efficiency of MRI of the flexed knee was studied concerning meniscal lesion staging, existence of tears and meniscocapsulary separation (MCS).
Method: In our study with 50 cases, saggital TSE Pd/T2W sequences were acquired in flexion position in addition to routine MRI sequences in neutral position. Subtle or apparent tears and MCSs observed on neutral position acquisitions (NPA) were also evaluated with knee in flexion acquisitions (KFA) in order to evaluate additional diagnostic findings. Statistical evaluation was performed using Chi-square and reliability of medical diagnostic tests.
Result: There was no statistically significant difference between NPA and KFA concerning meniscal lesion grading (p>0.05). There was no statistically significant difference between NPA and KFA concerning tears due to signal increase extending to the joint surface. On the other hand, KFA contributed in tears due to MCSs (28,6%).
Conclusion: KFA is an applicable method in closed system MR devices, does not disrupt patient comfort and is not time consuming. Using this method, additional information can be acquired with high contrast resolution images. KFA seems to be a superior method to NPA in patients with suspected meniscal tears and especially in cases of MCS. Further studies with extended number of patients will increase the reliability of the results.

Keywords
Arthroscopy, Magnetic resonance imaging, Meniscal tear

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 06-Apr-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil