search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 2, 2010, pp. 143-149
Bioline Code: gm10030
Full paper language: English
Document type: Research Article
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 2, 2010, pp. 143-149

 tr Kan ve Kan Bileşenlerinin Dağılımı, Transfüzyonun Endikasyonu ve Erken Komplikasyonları
Efe, Servet; Demir, Cengiz & Dilek, İmdat


Amaç: Bu çalışma, kan veya kan komponentinin, transfüzyon endikasyonları, komponent kullanma oranları, erken dönem transfüzyon komplikasyonları ve komplikasyonların verilen kan komponentine göre dağılımını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Metod: Çalışmada; alıcının adı, soyadı, yaşı, cinsiyeti, verilen kan komponenti, transfüzyonun yapıldığı klinik, transfüzyon endikasyonu, daha önce transfüzyon öyküsü olup olmadığı ve hangi komponenti ne miktarda aldığı, ürünün kan merkezinde bekleme süresi, transfüzyon öncesi ve sonrası vital bulgular kaydedildi.
Bulgular:Transfüze edilen ürünlerin %50’si tam kan, %26’sı eritrosit süspansiyonu, %19.8’i taze donmuş plazma ve %4.2’si trombosit süspansiyonu idi. Kan ve komponentlerinin %30.8’i İç Hastalıkları, %11.9’u Genel Cerrahi, %16.8’i Kadın Doğum, %15.3’ü Çocuk Hastalıkları ve % 25.2’i ise diğer servislerde kullanıldı. Hastaların %3’ünde transfüzyonla ilişkili akut komplikasyonlar gelişti. Bunların %1.8’inde akut febril nonhemolitik reaksiyon gelişti. Ürtiker olguların %0.95’inde görüldü. İki hastada hipokalsemi (%0.1), ACE inhibitörü kullanan iki hastada hipotansiyon (%0.1), bir (%0,05) hastada transfüzyon sonrası hipertansiyon ve bir (%0.05) hastada ise hiperkalemi gelişti.
Sonuç: Tam kan kullanım oranları Türkiye ortalamasına yakın olmakla birlikte yüksek olduğu görülmektedir. Transfüzyon ilişkili akut reaksiyon oranları literatürde bildirilen oranlara benzerdi. Komponent kullanımının artırılması ve hastaların gereksiz riske sokulmaması için konu ile ilgili bilgilendirilme çalışmalarının devam etmesi gerektiği kanaatine varıldı.


Kan, transfüzyon, erken komplikasyon, endikasyon, bileşen

 
 en Distribution of Blood and Blood Components, Indications and Early Complications of Transfusion
Efe, Servet; Demir, Cengiz & Dilek, İmdat

Abstract

Aim: It is aimed in this study to determine blood and blood component’s transfusion indications, component using rate, early transfusion complications and the distribution of complications according to the blood component.
Method: In this study, recipient’s name, surname, age, gender, blood component, the clinic where transfusion have done, transfusion indications, whether or not transfusion history and complication, the amount and type of blood component, product waiting period in the blood center, vital findings before and after transfusion.
Result: Percentage of transfused products was as follows: whole blood (50%), erytrocyte suspension (26%), fresh frozen plasma (19.8%) and platelet suspension (4.2%). Utilization rate of blood and blood components by service type was as follows: 30.8% in internal medicine, 11.9% in general surgery, 16.8% in obstetrics and gynecology, 15.3% in department of child health and disease and 25.2% in other service. Acute complication was observed in 3% of patients. 1.8% of them was developed acute febrile nonhemolytic transfusion reaction. Urticaria was observed in 0.95% of cases. Hypocalsemia in 2 patients (0.1%), hypotension in 2 patients (0.1%) using ACE inhibitory, hypertension in one patients (0.05%) and hypercalsemia in one patient (0.05%) after transfusion were observed in patients.
Conclusion: Full blood utilization rates are high but it’s close to Turkey average. Transfusion-related acute reaction rates were similar literature rates. It has suggested that information work should be increased to increase the use of component and to protect patients from unnecessary risk.

Keywords
Blood, transfusion, early complication, indication, component

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 06-Apr-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil