search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 2, 2010, pp. 179-186
Bioline Code: gm10033
Full paper language: English
Document type: Research Article
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 2, 2010, pp. 179-186

 tr Anterior glenohumeral instabilite tedavisinde artroskopik Bankart tamirinin sonuçları
Erkoçak, Ömer Faruk & Yel, Mustafa


Amaç: Travmatik tekrarlayan anterior glenohumeral instabilitesi bulunan hastalarda artroskopik Bankart tamir ameliyatı sonuçları değerlendirildi.
Metod: Çalışmaya travmatik rekürren anterior glenohumeral instabilite nedeniyle düğümsüz ankorlar ile artroskopik Bankart tamiri yapılan 41 hasta(6 kadın, 35 erkek; ort.yaş 24.4; dağılım 19-39) dahil edildi. İlk çıkığın oluştuğu en küçük yaş 16, en büyük 36, ort. ilk çıkık yaşı 22.3 idi. Yirmi yedi hastada sağ, on dört hastada sol omuz tutulumu mevcuttu. Otuz iki hastada tutulum dominant taraftaydı. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası ayrıntılı muayeneleri yapıldı, omuz değerlendirme formları tutuldu. Ön-arka ve aksiller grafiler, artro-BT ve artro-MR ile değerlendirildi. Ameliyat sonrası ortalama takip süresi 29.8 ay(dağılım 6-62 ay) idi.
Bulgular: Sonuçlar Rowe ve Constant omuz skorlarına göre değerlendirildi. Ameliyat öncesi ortalama 20.1(dağılım 15-25) olan Rowe skoru ameliyat sonrası ortalama 89.1(25-100) olarak değerlendirildi. Otuz bir hastada(%75.7) sonuçlar çok iyi, altı hastada(%14.6) iyi, üç hastada(%7.3) orta(yetersiz) ve bir hastada(%2.4) kötü olarak tespit edildi. Ortalama Constant skoru ameliyat öncesi 64.2(46-78) iken ameliyat sonrası ortalama 85.6(48-100) olarak tespit edildi. Ameliyat öncesi ortalama aktif dış rotasyon 45° iken ameliyat sonrası ortalama 40° olarak ölçüldü(p<0.05). Otuz yedi(%90.2) hasta yapılan ameliyattan memnun olduğunu bildirdi. Sonucu kötü olan bir hastada ameliyat sonrası yedinci ayda epileptik atak sırasında redislokasyon gelişti.
Sonuç: Çalışma travma sonrası gelişen rekürren anterior glenohumeral instabilite tedavisinde düğümsüz ankorlar ile yapılan artroskopik Bankart tamirinin kullanışlı ve başarılı bir tedavi yöntemi olduğunu göstermiştir. Beraberinde kapsül laksitesi bulunanlarda kapsülün daraltılmasına yönelik girişimlerin yapılabilmesi avantajdır. Bu konudaki tecrübeler ve büyük hasta serileri arttıkça açık cerrahi teknikler eski önemlerini kaybedecek gibi görünmektedir.


Glenohumeral instabilite, artroskopi, omuz çıkığı, sütür ankor

 
 en The Functional Results of Arthroscopic Bankart Repair with Knotless Anchors for Anterior Glenohumeral Instability
Erkoçak, Ömer Faruk & Yel, Mustafa

Abstract

Aim: The purpose of this study was to evaluate the functional results of arthroscopic Bankart repair in patients with posttraumatic recurrent anterior glenohumeral instability
Method: Forty one patients (6 female, 35 male; mean age 24.4; range 19 to 39 years) underwent arthroscopic Bankart repair with knotless anchors for posttraumatic recurrent anterior glenohumeral instability. The mean age that first dislocation occured was 22.3 ( range 16 to 36 years old). Involvement was on the right side in 27 patients, on the left in 14 patients, and on the dominant side in 32 patients. Pre and postoperative evaluations included detailed physical examination, assesment with the Rowe and Constant scale for shoulder functions, anteroposterior and axillary radiographs, routinely arthro-CT and arthro-MRI. Postoperatively the mean follow up was 29.8 months (range to 6 to 62 months).
Result: According to Rowe score, the results were excellent in 31 patients (75.7%), good in 6 patients (14.6%), fair in 3 patients (7.3%) and poor in 1 (2.4%) patients. The mean preoperative Rowe score was 20.1, which increased postoperatively 89.1. Preoperative mean Constant scale was 64.2 and 87.6 postoperatively. The mean preoperative active external rotation was 45°, which decreased postoperatively to 40° respectively (p<0.05). Thirty seven (90.2%) patients were satisfied with the operation. The patient with the poor result developed redislocation postoperatively seventh month due to epileptic seizure.
Conclusion: This study shows arthroscopic Bankart repair with knotless anchors for recurrent anterior glenohumeral instability is a useful and succesful procedure.

Keywords
Anterior shoulder instability, arthroscopic surgery, Bankart repair, shoulder dislocation, suture anchors

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 29-Jan-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil