search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 2, 2010, pp. 192-196
Bioline Code: gm10035
Full paper language: English
Document type: Research Article
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 2, 2010, pp. 192-196

 tr Rapid ve TLC Analizi ile Opioid Bağımlılarının İdrarında Morfin & Kodein Taraması
Rezai-Basiri, M.; Ghazi-khansari, M.; Faghih, A.; Sadeghi, M.; Lotfalizadeh, N.; Eghbal, M.; Mohajell-Nayebi, A.; Rezazadeh, H. & Arshad Zadeh, M.


Amaç: Yüz bağımlının idrar örneği idrarda alkaloid maddeleri varlığı açısından incelendi. İdrar alkoloidleri rapid ve TLC yöntemleri ile araştırıldı. Bir ince tabaka kromotografi (TLC) yöntemi idrar kodein ve morfin tarama ve doğrulaması için geliştirildi.
Metod: Tebriz/İran’daki bağımlılardan idrar örnekleri günlük olarak toplandı. İdrar özütleri sütunda silika jel emici reçine kullanılarak hazırlandı. Reçine iki tampon ile durulandı. Bu işlemlerle PH uygunluğunu sağlandı, daha sonra kalan su vakum aspirasyonu ile ortadan kaldırıldı ve emilen alkoloid maddeler metanolün bir organik çözücüsü ile ayrıştırıldı ve yoğunlaştırıldı. Isıtıcı ile kuruluk için buharlaştırma sonrası, kalan madde metanolün organik çözücüsünde 10-40 kat konsantrasyona ulaşana kadar çözüldü. Tarama için, özüt kalıntıları kloroform:metanol:amonyakla (12:1.4:0.2) geliştirilmiş TLC tabakalarında noktalandı. Doğrulama için iki opioid için noktalar asidifiye iodoplatinate ile gözlemlendi. Kodein ve morfin standartları birbirinden ve tabakalardaki karşılaştırılan örnek idrar maddelerinden iyice ayrıldı. Tespit limiti 300ng/mL ‘lik bir konsantrasyondu.
Bulgular: Bu çalışmanın bulguları gösterdi ki Tebrizdeki (İran) bağımlıların idrar örneklerinin yüzde yüzü alkoloid madde içermekteydi ve bu örneklerin yüzde 25’i ilaç etkileşimi göstermekteydi.
Sonuç: Bu çalışmada diğer hızlı testlerin karşılaştırmasında TLC analizi gibi idrar ilaç testlerinin önemini anlatmaktadır


TLC, alkoloid maddeler, idrar özütleri, bağımlılar

 
 en Screening of Morphine & Codeine in Urine of Opioid Abusers by Rapid and TLC Analysis
Rezai-Basiri, M.; Ghazi-khansari, M.; Faghih, A.; Sadeghi, M.; Lotfalizadeh, N.; Eghbal, M.; Mohajell-Nayebi, A.; Rezazadeh, H. & Arshad Zadeh, M.

Abstract

Aim: one hundred urine samples of abusers were examined for the presence of alkaloid substances in urine. Alkaloids of urine were confirmed with rapid and TLC methods. A thin-layer chromatography (TLC) procedure for the screening and confirmation of urinary codeine and morphine has been developed.
Method: Urine samples were daily collected from abusers of Tabriz/Iran. Urine extracts were prepared using silica-gel absorbent resin in column. The resin was rinsed with two buffers. These procedures make PH appropriation, then residual water was removed by vacuum aspiration and adsorbed alkaloid substances were eluted with a organic solvent of methanol and concentrated. After evaporation to dryness with heater, the residue was dissolved in organic solvent of methanol to reach 10 to 40 fold concentration. For screening, the extraction residues were spotted on TLC plates which are developed in chloroform: methanol: Ammoniac (12:1.4:0.2). For confirmation the spots for the two opioids were visualized with acidified iodoplatinate. Codeine and morphine standards are well separated from one another and comparison with samples urinary substances on plates. The limit of detection was a concentration of 300ng/mL.
Result: The result of this study has shown that 100 percent of urine samples from addicted in Tabriz (Iran) were contained alkaloid substances and 25 percent of these samples have shown drug interaction.
Conclusion: This study describes importance of urine drug testing such as TLC analysis in comparison of other rapid tests.

Keywords
TLC, alkaloid substances, urine extracts, abusers.

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 06-Apr-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil