search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 2, 2010, pp. 226-229
Bioline Code: gm10044
Full paper language: English
Document type: Case Report
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 2, 2010, pp. 226-229

 tr Otoimmün Troid Hastalık ve Böbrek Yetmezliği İle Seyreden Çöliyak Hastalığı
Öztürk, Savas; Küçük, Hatice; Kılıçaslan, Işın; Tatlı, Emel; Sar, Fuat & Kazancıoğlu, Rumeyza


Çöliyak hastalığı (ÇH) başka otoimmün hastalıklarla birlikte olabilir. Burada, ÇH ile birlikte otoimmün hipotiroidizm, nefroskleroz ve ciddi hipoparatiroidizmin birlikte olduğu bir kadın hasta sunulmuştur. Kırk yaşında kadın hasta, 20 yıldır süren tenezmin eşlik etmediği, kansız, mukussuz ishal nedeniyle hastaneye yatırıldı. Parathormon düzeyi çok yüksek idi. Kreatinin klirensi 44.5ml/dakika, proteinüri 596mg/gün idi. Böbrek biyopsisinde, nefroskleroz ile uyumlu immunofloresan negatif kronik değişiklikler saptandı. ÇH’nin klinik ve biyoşimik bulguları, renal yetersizlikli hastalarda komplike veya farklı olabilir. Özellikle serum fosfor ve parathormon düzeylerinin yönetimi büyük öneme sahiptir.


Çöliyak, otoimmün, hipotiroidizm, nefroskleroz, hipoparatiroidizm

 
 en Celiac Disease Complicated with Renal Insufficiency and Autoimmune Thyroid Disease
Öztürk, Savas; Küçük, Hatice; Kılıçaslan, Işın; Tatlı, Emel; Sar, Fuat & Kazancıoğlu, Rumeyza

Abstract

Celiac disease (CD) may coexist with another autoimmune disorders. We presented a woman with coeliac disease coexistent with autoimmune hypothyroidism, nephrosclerosis and severe hyperparathyroidism. Forty years-old hypertensive woman, who had diarrhea without tenesmus, blood and mucus for 20 years, was admitted to hospital. Parathyroid hormone level was very high. Creatinine clearance was 44.5 ml/minute, and protein was 596mg/day. Renal biopsy revealed immunofluorescence negative chronic changes mimicking nephrosclerosis. The clinical and biochemical presentation of CD maybe complicated or differed from in renal failure patient. Especially management of serum phosphorus and PTH levels may have great importance.

Keywords
Celiac, autoimmune, hypothyroidism, nephrosclerosis, hyperparathyroidism.

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 06-Apr-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil