search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 264-268
Bioline Code: gm10049
Full paper language: English
Document type: Research Article
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 264-268

 tr Tip 1 Diyabetli Hastalarda Eksfoliatif Sitoloji
Ümmühan Tozoğlu & O Murat Bilge


Amaç: Bu çalışmanın amacı diyabetli hastalar ve kontrol gruplarında diyabetes mellitusdan etkilenen hücresel değişiklikleri tanımlamak için dil, yanak mukozası ve dil altı hücrelerini sitolojik olarak analiz etmektir.
Metod: Eksfoliatif sitoloji diyabetes mellitustan etkilenen hücresel değişiklikleri belirlemek için 40 sağlıklı gönüllü ve 30 tip 1 diyabetli hastanın yanak mukozası, dil sırtı ve ağız tabanı içeren smearlarını analiz etmek için kullanıldı. Papnicolaou methodu ile boyanan her bir smear stereloji methodu kullanılarak analiz edildi. Nükleus ve sitoplazmik volüm software (Steroinvestigator-MicroBrightField) programı ile belirlendi.
Bulgular: Bu hücrelerin sitoplazmik geometrik volümleri tip 1 diyabetli hastalarda dilde 93974,37, ağız tabanında 82104,23 ve yanak mukozasında 114373,33’dü. Sitoplazmik geometrik volümleri kontrol grubunda ise dilde 133043,67, ağız tabanında 113914,45 ve yanak mukozasında 165397,38’idi. Tip 1 diyabetli hastaların nükleus geometrik volüm değerleri dilde 454,907, ağız tabanında 626,771 ve yanak mukozasında 652,868’idi. Nükleus geometrik volümleri kontrol grubunda ise dilde 347,149, ağız tabanında 445,427 ve yanak mukozasında 342,592’idi. Nnükleus diyabetik hasta grubunda belirgin bir şekilde yüksekti (p <0.05), ayrıca sitoplazmik volümde de iki grup arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu tespit edildi (p=0,000). Sitoplazmik volüm kontrol grubunda belirgin bir şekilde yüksekti (p=0,000).
Sonuç: Bu bulgular insulin tedavisi altındaki diyabetli hastalarda sitomorfometrik ve mikroskopik olarak tespit edilebilecek oral epitelyal hücrelerde değişikliklerin olduğunu göstermiştir. Gelecek çalışmalar ilşikili faktörleri saptamak için gereklidir. Diyabetes mellitusun erken tanısında önemli bir rol oynayabilir.


Oral epitelyal hücreler, tip 1 diyabetes mellitus, eksfoliatif sitoloji,nuclear volüm, hücre volume

 
 en Exfoliative Cytology of Type 1 Diabetic Patients
Ümmühan Tozoğlu & O Murat Bilge

Abstract

Aim: The aim of this study was to analyze cytologically the buccal mucosa, tonge dorsum and floor of the mouth in diabetic patients and healthy volunteers to determine what cellular changes are affected by diabetes mellitus.
Method: In order to evaluate cellular changes induced by diabetes mellitus, exfoliative cytology was used for the analysis of buccal mucosa, tongue dorsum and floor of the mouth smears obtained 30 type 1 diabetic patients and 40 healty volunteers.
Result: Cytoplasmic geometric volume of these cell were 93974.37 in tongue, 82104.23 in floor of the mouth and 114373.33 in buccal mucosa in the type 1 diabetic patients. Cytoplasmic geometric volume were 133043.67 in tongue, 113914.45 in floor of the mouth and 165397.38 in buccal mucosa in the control group. Our nuclei geometric volume values were 454.907 in tongue, 626.771 in flor of the mouth and 652,868 in buccal mucosa in the type 1 diabetic patients. Nuclei geometric volume values were 347.149 in tongue, 445.427 in flor of the mouth and 342.592 in buccal mucosa in the control group. NA (nuclei) was markedly higher (p<0.005) in the diabetic patient group, also, cytoplasmic volume exhibited a statistically significant difference (p=0.000) between these two groups. Cytoplasmic volume was markedly higher (p=0.000) in the control group.
Conclusion: The findings suggest that there was an alterations in oral epithelial cells, detectable by microscopy and cytomorphometry in diabetic patients undergoing insülin treatment. Further research is needed to determine related factors. It may play an important role in the early detection of diabetes mellitus.

Keywords
Oral epithelial cells, type 1 diabetes mellitus, Exfoliative cytology, nuclear volume, cell volume

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 15-Jan-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil