search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 259-263
Bioline Code: gm10050
Full paper language: English
Document type: Research Article
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 259-263

 tr Ortalama Trombosit Hacmi Ülseratif Kolit Hastalık Aktivitesini Yansıtabilir
Güçlü, Mustafa; Sakallı, Hakan & Yakar, Tolga


Amaç: Ülseratif kolit (ÜK) hastalık aktivitesi ile ortalam trombosit hacmi (OTH) arasındaki ilişkiyi belirlemek ve daha basit ve kolay elde edilebilir bir belirteçin klinik kullanımını değerlendirmektir.
Metod: Toplam 41 ÜK’li hastada tam kan sayımı, C-reactive protein (CRP), eritrosit sedimantasyon hızı, serum albumini ve protrombin zamanı ölçüldü. Bütün hastalarda ÜK klinik, patolojik, kolonoskopik hastalık aktiviteleri ve ÜK kolonik tutulum lokalizasyonları belirlendi. ÜK aktivitesi Truloeve-Wihts skoruna göre yapıldı.
Bulgular: ÜK’li hastanın 11 tanesi remisyonda (%26,8) ve 30 hastada aktif hastalık vardı (%73,2). Hastaların ortalama değerleri sırası ile, yaş: 44,58±15,08 yıl (20’si kadın 21’i erkek), C-reactive protein: 36,80±32,90 mg/L, ESR: 52,29±31,23 mm/saat, Albumin: 3,43±0,65 gr/dl, Trombosit: 400780,5±161196,2 K/mm3 Ortalama trombasit hacmi (OTH): 7,41±1,04 fentolitre (fl), PTZ: 13,32±1,05 saniye idi. Korelasyon analizinde CRP ile OTH arasında negatif yönde anlamlı ilişki vardı (p<0,05). Remisyonda olan 11 hastanın ortalama OTH’si 8,62±1,15 fl idi. Aktif hastalığı olan 30 hastanın ortalama OTH’si 6,97±0,53 fl idi. Aktif ülseratif koliti olan hastaların OTH değerleri, inaktif hastalığı (remisyonda) olan hastaların değerleri karşılaştırıldığında belirgin olarak daha düşük bulundu (p<0,001). OTH ile klinik, patolojik ve kolonoskopik aktivite indeksleri arasında negatif anlamlı ilişki vardı (p<0,001). Ancak OTH ile ülseratif kolit hastalığının tutulum yaygılığı arasında ilişki yoktu.
Sonuç: OTH , ülseratif kolit hastalık aktivitesini yansıtabilir.


Ülseratif kolit, ortalama trombosit hacmi, C-reactive protein

 
 en Mean Platelet Volume may be Reflects the Disease Activity of Ulcerative Colitis
Güçlü, Mustafa; Sakallı, Hakan & Yakar, Tolga

Abstract

Aim: To determine the relation between the disease activity of ulcerative colitis and mean platelet volume (MPV) and to evaluate the clinical usage of a more simple and easier determinant.
Method: Complete blood count, C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation ratio (ESR), serum albumine and prothrombine time were measured in a total of 41 ulcerative colitis patients. The clinic, pathologic, colonoscopic disease activities of ulcerative colitis and the localisation of colonic involvement were designated. Truloeve-Witts score was used for the clinic activity of ulcerative colitis.
Result: Eleven patients were in remission (26.8%) and 30 had active disease (73.2%). The mean values were; age: 44.58±15.08 year (20 women, 21 men), CRP: 36.80±32.90 mg/L, ESR: 52.29±31.23 mm/h, albumin: 3.43±0.65 gr/dl, platelets: 400780±161196 K/mm3, MPV: 7.41±1.04 fentoliter (fl), prothrombine time: 13.32±1.05 second, respectively. By the correlation analysis there was a negative significant relation between CRP and MPV (p<0.05). The mean MPV values of the 11 patient in remission were 8.62±1.15 fl. The mean MPV values of the 30 patients who had active disease were 6.97±0.53 fl. The patients having active ulcerative colitis had lower MPV values when compared with the patients who had inactive disease (in remission) (p<0.001). There were negative significant relations between MPV and clinical, pathological aand colonoscopic activity indices (p<0.001). However there was no relation between the extent of the disease involvement and MPV.
Conclusion: MPV can reflect the disease activity of ulcerative colitis.

Keywords
Ulcerative colitis, mean platelet volume, C-reactive protein

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2021, Site last up-dated on 08-Jun-2021.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil