search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 282-287
Bioline Code: gm10054
Full paper language: English
Document type: Research Article
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 282-287

 tr Çocukluk Çağındaki Akut Myeloid Lösemi Tedavisinde Azaltılmış Doz İdarubisin ve Parenteral Beslenme Tedavisi
Bayram, İbrahim; Erbey, Fatih; Kömür, Mustafa & Tanyeli, Atila


Amaç: Akut myeloid lösemi (AML) hastalığı için sağkalım oranı, son 30 yıldır % 50’nin hala altındadır. Amacımız, idarubicinin iki farklı dozları ile tedavi edilen (12 mg/m2 karşı 8 mg/m2) yeni tanı AML hastalarının sonuçları karşılaştırmaktır.
Metod: Altmış sekiz AML hastası Şubat 1998 ve Ocak 2005 tarihleri arasında tedavi edildi. İki tedavi grubu; idarubicin tedavisi 12 mg/m2/gün (grup I), 8 mg/m2/gün ve oral beslenme bozulduğunda parenteral beslenme verilen hastalar (grup II) olarak şekillendirildi. Genel sağkalım (OS), olaysız sağkalım (EFS), hastalıksız sağkalım (DFS) verileri değerlendirildi ve diğer testler gerektiğinde yapıldı.
Bulgular: Grup I’de 26 hasta (% 38.2) ve grup II’de 42 hasta (% 61.8) vardı. İlk tedavi kürü sonrası grup I’deki hastaların 20’sinde (% 76.9), grup II’deki hastaların ise 36’sında (% 85.7) tam ya da kısmi düzelme vardı. İki kür sonra, tedaviye bağlı mortalite (TRM) grup I’de % 34.6 ve grup II’de ise % 7.1 idi (p: 0.006). OS grup I/II hastalarda 12 ay, 24 ay, 36 ay için sırasıyla % 29/48, %34/54 ve % 44/81 olduğu saptandı. EFS 12 ay, 24 ay için %34/50 için 43/65 ve% 29/50% 36 ay idi. Grup I ve II için OS ve DFS oranları istatistiksel olarak anlamlı, fakat EFS oranı için anlamlı değildi.
Sonuç: İdarubisinin 8 mg/m2/gün dozu verilen protokolü, 12 mg/m2/gün doz verilen protokole göre daha az tedavi ilişkili mortalite olduğu ve OS ve EFS oranlarının daha iyi olduğu saptandı


AML, lösemi, beslenme, parenteral beslenme, çocukluk çağı, idarubisin.

 
 en Total Parenteral Nutrition and Decreased Dose Idarubicin Based Treatment of Acute Myeloid Leukemia During Childhood
Bayram, İbrahim; Erbey, Fatih; Kömür, Mustafa & Tanyeli, Atila

Abstract

Aim: Disease free survival rate for acute myeloid leukemia (AML) is still below 50% for the last 30 years. Our objective was to compare the results of two different dosages of idarubicin (12 mg/m2 versus 8 mg/m2) therapy for newly diagnosed AML patients.
Method: Sixty eight patients with AML were treated between February, 1998 and January, 2005. We designed two therapy groups comprising of 12 mg/m2/day idarubicin therapy (group I), 8 mg/m2/day idarubicin therapy and when oral nutrition is broken, we have given parenteral nutrition (group II). Overall survival (OS), event free survival (EFS), disease free survival (DFS) data were assessed and other tests were performed when needed.
Result: There were 26 patients (38.2%) in group I and 42 patients (61.8%) in group II. After the first induction therapy, 20 patients (76.9%) in group I and 36 in group II (85.7%) had CR or partial remission. After two courses of induction, treatment-related mortality (TRM) was 34.6% in group I and 7.1% in group II (p: 0.006). OS of the patients in group I/II were 44/81% for 12 months, 34/54% for 24 months, 29/48% for 36 months. EFS were 43/65% for 12 months, 34/50% for 24 months, and 29/50% for 36 months. OS and DFS rates were statistically significant but EFS rates were not, in group I and II.
Conclusion: The protocol with idarubicin dose of 8 mg/m2/day has less TRM in comparison to that of 12 mg/m2/day and has better OS and EFS.

Keywords
AML, leukemia, nutrition, parenteral nutrition, childhood, idarubicin.

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 29-Jan-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil