search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 310-316
Bioline Code: gm10056
Full paper language: English
Document type: Research Article
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 310-316

 tr Gömülü Üçüncü Molar Diş Ameliyatı Öncesinde Uygulanan Parasetamol ve İbuprofenin Ağrı Kesici Etkinliği ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Özkan, Birkan Taha; Durmuş, Ercan; Kalaycı, Abdullah; Kurban, Sevil & Akça, Cennet Neslihan


Amaç: Bu prospeftif, rastgele, tek-kör, tek merkezli, paralel grup çalışmasının amacı üçüncü molar diş ameliyatları geçiren hastaların ameliyat sonrası ağrı kontrolünde ameliyat öncesinde tek doz çözülebilir ibuprofen veya 2 gram damariçi parasetamol uygulanmasının güvenlik ve ağrı kesici etkinliği açısından kıyaslanmasıdır.
Metod: Çalışmamıza, çift taraflı gömülü 20 yaş dişlerinin ameliyatla çıkarılması gereken 30 hasta dahil edilmiştir. Hastalar 2 eşit gruba ayrılmıştır. Erken ameliyat öncesi dönemde, hastalar tek başlangıç doz olarak ya 100ml içinde çözünmüş 400mg ibuprofen ya da 15 dakikada damariçi infüzyon yoluyla 2gr paracetamol aldılar. Her hastada cerrahi 2 kez uygulandı, ilk cerrahide uygulanan bir taraftan 2 hafta sonrasında diğer tarafın ameliyatı uygulandı. Güvenlik değişkenleri, ağız açıklığındaki kısıtlılık, karaciğer zehirlenmesi ve ağrı kesici etkinliği değerlendirildi.
Bulgular: Ameliyat sonrasındaki ilk 24 saatlik süre içerisinde ağrı kesici etkinlik açısından her iki grup arasında istatistiksel anlamda bir fark gözlenmemekle birlikte klinik göstergelere göre parasetamol grubu ibuprofen grubundan ağrı kesici etkinliği açısından daha etkin bulunmuştur. Ağız açıklığında kısıtlılık konusunda ise, gruplar rasında herhangi bir istatistiksel fark gözlenmemiştir. Ağrı kesicilerin uygulanan dozları karaciğer hasarı ve biyokimyasal anormalliğe yol açmamıştır.
Sonuç: Neticede, her iki uygulanan ilacın dozları başlangıç tek doz olarak kullanılabilir. İlaçların kullanımı açısından ağrı kesici etkinliği ve güvenlikte daha iyi sonuçlar elde etmek için, parasetamolün ve ibuprofenin daha yüksek dozlarının uygulandığı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.


Preop ağrı kesici etkinlik, gömülü 3. molar ameliyatı, karaciğer zehirlenmesi

 
 en The Evaluation of Safety and Analgesic Efficacy of Paracetamol and Ibuprofen Followed by Impacted Third Molar Surgery
Özkan, Birkan Taha; Durmuş, Ercan; Kalaycı, Abdullah; Kurban, Sevil & Akça, Cennet Neslihan

Abstract

Aim: The aim of this prospective, randomised, single-blind, single center, parallel group study was to compare the analgesic effects and safety of a single starting dose of soluble ibuprofen and 2 g of intravenous paracetamol for postoperative pain management in patients undergoing surgical removal of lower impacted third molar.
Method: 30 patients who referred for surgical removal of bilateral impacted lower third molar teeth were included in the study. The patients were divided in to two groups. In the early preoperative period, the patients received a single starting dose of either soluble ibuprofen 400 mg dissolved in 100 ml of water or 15-min intravenous infusion of paracetamol 2 gram. Surgery in each patient was performed twice, 1 impacted tooth was being removed at a time and another one was being removed 2 weeks later. Trismus, safety variables and hepatotoxicity and analgesic efficacy were evaluated.
Result: The analgesic efficacy over a 24-hour period was of statistically no significant difference between 2 groups but clinical data shows that the analgesic efficacy of paracetamol group was greater than ibuprofen group. As for the mean trismus values, there was no statistically significant difference between groups. The administered dosages of the analgesics did not lead to hepatocellular injury and biochemical abnormality.
Conclusion: Consequently, both administered dosages of drugs can safely be used as a single starting doses. In order to obtain more better results with analgesic efficacy and safety in use, more trials are needed for administering higher doses of paracetamol and ibuprofen.

Keywords
Preemptive analgesia, impacted third molar surgery, hepatotoxicity, analgesic efficacy

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 29-Jan-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil