search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 321-325
Bioline Code: gm10057
Full paper language: English
Document type: Research Article
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 321-325

 tr Aorta Abdominalis ve Dallari: Otopsi Olgularında Morfometri ve Varyasyonları
Songür, Ahmet; Toktaş, Muhsin; Alkoç, Ozan; Acar, Tolgahan; Uzun, Tolgaha; Baş, Orhan & Özen, Oğuz Aslan


Amaç: Abdominal aorta ve dallarının morfolojisini bilmek tanı ve cerrahi tedavi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı a) Aorta abominalis (AA) ve dallarının morfometrik ölçümlerini yapmak b) Dalların köken aldığı yerleri, ilişkilerini ve varyasyonlarını araştırmak c) Sonuçları literatürle karşılaştırmaktır.
Metod: Otopsilerde çıkarılan 95 AA, dalların çaplarını ve dallar arasındaki mesafeyi belirlemek amacıyla kumpas ile morfometrik olarak ölçüldü. Olası damar varyasyonları incelendi ve fotoğraflandı.
Bulgular: Truncus coeliacus (TC), a. mesenterica superior (AMS) ve a. mesenterica inferior’un (AMİ) çapları sırasıyla 6.43±1.59 mm, 7.38±1.67 mm ve 3.61±0.72 mm olarak bulundu. TC ile bifurcatio aortae (BA), TC ile AMS, AMS ile AMİ, AMİ ile BA arası mesafeler sırasıyla 107.21±11.46 mm, 14.34±2.67 mm, 57.76±8.04 mm, 35.20±7.41 mm olarak bulundu. Çalışma sırasında çok sayıda varyasyon gözlendi. Bu varyasyonlar a. phrenica inferior (TC’den tek kök olarak çıkması, %4.2), a. renalis (AR) (sağda çift AR %9.5, solda çift AR %4.2, bilateral çift AR %3.1, toplam çift AR %16.8), a. gonadalis(tek AG %1), a. lumbalis( 3 çift AL %11.5, 3. veya 4. AL nin tek kök olarak çıkması %3.1) ve a. sacralis mediana (agenezis %2.1) ile ilgili idi.
Sonuç: Abdominal aorta ve dallarının morfolojisini bilmek tanı, cerrahi tedavi ve bu damarlarla ilgili endovasküler girişimler açısından önemlidir. Çalışmamızın ülkemizdeki tıp eğitimine ve klinik bilimlere katkısı olacağına inanıyoruz.


Aorta abdominalis, dallar, varyasyon, morfometri.

 
 en Abdominal Aorta and Its Branches: Morphometry - Variations In Autopsy Cases
Songür, Ahmet; Toktaş, Muhsin; Alkoç, Ozan; Acar, Tolgahan; Uzun, Tolgaha; Baş, Orhan & Özen, Oğuz Aslan

Abstract

Aim: Knowing the morphology of abdominal aorta (AA) and its branches are important as regards to diagnosis and surgical treatment. The aims of this study were to a) make morphometric measurements of AA and its branches, b) to investigate sites of the origins of the branches and their relationships and variations, and c) to compare the results with literature.
Method: Ninety-five AA which had been removed in autopsies were measured with caliper morphometrically to determine diameters of branches and distances between branches. Possible variation of the vessels were investigated and photographed.
Result:It was found that diameters of celiac trunk (CT), superior mesenteric artery (SMA) and inferior mesenteric artery (IMA) were 6.43±1.59 mm, 7.38±1.67 mm and 3.61±0.72 mm respectively. The distances between CT and aortic bifurcation (AB), CT and SMA, SMA and IMA, IMA and AB were 107.21±11.46 mm, 14.34±2.67 mm, 57.76±8.04 mm, 35.20±7.41 mm respectively. Numerous variations were observed during the study. These variations involved inferior phrenic artery (single trunk arising from CT, 4.2%), renal artery-RA (duplicated right RA 9.5%, duplicated left RA 4.2%, bilaterally duplicated 3.1%, %16.8 total multiple RA), gonadal arteries-GA (single GA, 1%), lumbar arteries-LA (3 pairs of LA 11.5%, 3rd or 4th LA arising as single trunk 3.1%) and median sacral artery (agenesis 2.1%).
Conclusion: Knowledge of morphology of AA and its branches is important in regards to the diagnosis, surgical treatment and endovascular interventions of these vessels. We think our study will contribute to the medical education and clinical medicine in our country.

Keywords
Abdominal aorta, branches, variation, morphometry

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 19-Mar-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil