search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 303-309
Bioline Code: gm10058
Full paper language: English
Document type: Research Article
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 3, 2010, pp. 303-309

 tr Antibiyotik Kullanımının Çeşitli Spekülasyonları Altında Risk Değerlendirmesi; Malezya, Pinangdaki Poliklinik Hastalarında Bir Kohort Çalışması
Syed, Gillani Wasif; Syed, Azhar Sulaiman & Oh, Ling Ai


Amaç: Çalışmanın amacı kamu sağlık sektöründe yapılan çelişkili değerlendirmelere karşı, risk tespit ve değerlendirmeyle bilgilendirme yaparak toplumdaki irrasyonel kullanımı kontrol için temel bilgiler sağlamaktır.
Metod: Kendi kendine anket yöntemi kullanılarak Şubat-Mart 2009 tarihleri arasında Penang Hastanesi Eczacılık bölümü polikliniğinde ve Nisan-Eylül 2009 tarihleri arasında tüm Pulau Pinangdaki yirmi farklı eczanede bir kesitsel araştırma yapılmıştır. Çalışmanın veri analizi Statistical Package of Social Sciences 13® kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılanlar 99,0 % yanıt oranı ile 1139 idi. Erkek (53.9%) ve kadınlar (46.1%) arasında hemen hemen eşit dağılım mevcuttu. Katılanların büyük çoğunluğu (% 46) Malay, ikinci sırada Çinli (35.8%) idi.18-30 yaş grubundakiler çoğunlukla (36.7%) antibiyotiğin eksik kullanımı yönünde negatif cevap bildirdiler. Evlilik durumu (evli onlalar) bekarlara göre üç kat irrasyonel antibiyotik kullanımına meyilli idiler. ‘’Eğer tam bir antibiyotik kürü tamamlanmazsa tedavinin etkinliği azalır’’cümlesi için tek belirleyici belirgin olarak daha fazla doğru cevap elde edilen (65.2% vs 58.9%, p=0.025) kronik medikal durumu olan katılımcılardı. Antibiyotiğin kaynağıyla ilgili daha az olasılıklı bilgi düzeyinin mevcut olduğu ve farklı eczanelerden antibiyotik elde eden kişilerin Penang hastanesi poliklinik eczanesinden elde edenlere göre 200% daha fazla irrasyonel antibiyotik kullanımına sahip olduğu bulunmuştur (RR 3.34, 95% CI 1.95 –4.60).
Sonuç: Sonuç olarak perakende eczaneden antibiyotik alan katılımcıların Penang hastanesi poliklinik eczanesinden alanlara göre daha fazla riskte olduğu ve irrasyonel antibiyotik kullanımına daha fazla meylettikleri tespit edilmiştir.


Antibiyotik kullanirrational prescription, knowledge, antibiotic resistan

 
 en Risk Evaluation Under Various Speculations of Antibiotic Usage; A Cohort Survey Among Outpatients of Pinang, Malaysia
Syed, Gillani Wasif; Syed, Azhar Sulaiman & Oh, Ling Ai

Abstract

Aim: The study aim was to provide baseline information against the contradictory evaluations done in the public health sector, by enlighten the risk evaluation or identification by means of controlling irrational use in the society.
Method: A cross sectional survey using self administered questionnaire was conducted starting from February to March 2009 at outpatient pharmacy department of Penang Hospital and from April to September 2009 from twenty difference pharmacy stores across whole Pulau Pinang. Data analysis was made against the theoretical framework of the study by using Statistical Package of Social Sciences 13®.
Result: Study respondents were 1139 with 99.0% response rate. Almost equal distribution was made between man (53.9%) and female (46.1%). Majority of them were Malay (46%) next to Chinese (35.8%). Age group between 18 – 30 years largely (36.7%) responds to negative behavior of incomplete course of antibiotics. Marital status (married) three times more likely to irrational use of antibiotics as to single. The only predictor for statement ‘the effectiveness of treatment is reduced if a full course of antibiotic is not completed’ was significantly associated with more respondents having chronic medical condition getting the correct response (65.2% vs 58.9%, p=0.025). It has been found that knowledge level has less likelihood towards the sources of antibiotics and people taking antibiotics from different retail pharmacy are 200 percent more likely to develop or adopt irrational use pattern as to out-patient pharmacy of Penang hospital (RR 3.34, 95% CI 1.95 – 4.6)
Conclusion: It is concluded that respondents to retail pharmacy were at high risk and more likely to be indulge in irrational antibiotic use as to Out-patients of Penang hospital.

Keywords
Antibiotic usage, irrational prescription, knowledge, antibiotic resistance.

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 29-Jan-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil