search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News


Medicina
Croatian Medical Association - Rijeka branch
ISSN: 0025-7729
Vol. 44, No. 2, 2008, pp. 135-145
Bioline Code: me08019
Full paper language: Croatian
Document type: Research Article
Document available free of charge

Medicina, Vol. 44, No. 2, 2008, pp. 135-145

 hr Bioetičke konzultacije
Sorta-Bilajac, Iva


Konzultacije u zdravstvenoj skrbi su usluge koje pruža pojedinac ili grupa s ciljem da pomogne bolesniku, obitelji, skrbnicima, zdravstvenim djelatnicima, te svim ostalim uključenim stranama pri suočavanju s neizvjesnostima ili sukobima vezanim uz pitanja opterećena moralnim vrijednostima prisutnim unutar sustava zdravstvene skrbi. Dijele se na dvije osnovne skupine: kliničke etičke konzultacije (bioetičke konzultacije) i organizacijske etičke konzultacije. Sustav bioetičkih konzultacija prepoznaje tri razine: etička povjerenstva (rad u većim grupama, obično 12-15 članova), timske konzultacije (manje grupe za savjetovanje, kao npr. podgrupe etičkih povjerenstava, obično se sastoje od 3 ili 4 člana) te individualne konzultacije (tj. savjetovanja licem u lice). Individualni bioetičar - konzultant treba posjedovati specifična znanja i vještine, (kliničko) iskustvo, te “poželjan karakter” (osobne moralne kvalitete). Brojna literatura govori u prilog liječniku kao bioetičkom konzultantu jer će njegova preporuka biti lakše prihvaćena i imat će veću vjerodostojnost među liječnicima i ostalim zdravstvenim djelatnicima s obzirom na to da imaju isto kliničko iskustvo i govore istim “kliničkim jezikom”, te stoga što liječnik najbolje razumije moralnu dimenziju odnosa liječnik - bolesnik. Glavna svrha bioetičkih konzultacija je poboljšanje provođenja i ishoda zdravstvene skrbi kroz identifikaciju, analizu i rješavanje etičkih pitanja i problema koji se pojavljuju u kliničkim slučajevima unutar zdravstvenih institucija. Predstavljaju neku vrstu “osigurača” za poštivanje i promicanje bioetičkih standarda u svrhu postizavanja najviše razine zdravstvene skrbi u pluralističkom vrijednosnom sustavu.


etičari, etičke konzultacije, klinička etika, klinički etički komiteti

 
 en Bioethics Consultations
Sorta-Bilajac, Iva

Abstract

Healthcare Ethics Consultations (HEC) are a service provided by an individual or a group to help patients, families, surrogates, healthcare providers, or other involved parties address uncertainties or conflicts regarding value-laden issues which emerge in healthcare. They can be divided in two basic subgroups: clinical ethics consultations (CEC) (bioethics consultations) and organizational ethics consultations. Bioethics consultations system recognizes three levels: ethics committee (work in larger groups, 12-15 members), team consultations (smaller counseling groups, such as ethics committees’ subgroups, 3-4 members), individual consultation (face to face). Individual bioethics consultant should possess specific knowledge and skills, (clinical) experience and “suitable character” (personal moral qualities). Numerous references indicate that physician should perform as a bioethics consultant. In such case recommendations should be easily accepted, with higher level of credibility among healthcare providers, having the same clinical experience and talking the same “clinical language” as the physician - bioethics consultant. Namely, a physician is the one who understands best the moral dimension of the physician-patient relationship. Bioethics consultations’ main purpose is the improvement of the provision of healthcare and its outcomes through the identification, analysis and resolution of ethical issues as they emerge in clinical cases in healthcare institutions. They represent a form of assurance that bioethical standards will be promoted and respected, aiming for the highest level of healthcare in a pluralistic value system.

Keywords
Clinical Ethics, Clinical Ethics Committees, Ethicists, Ethics Consultation

 
© Copyright © 2008 - Croatian Medical Association - Rijeka branch
Alternative site location: http://hrcak.srce.hr/medicina

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2023, Site last up-dated on 01-Sep-2022.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Google Cloud Platform, GCP, Brazil