search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


European Journal of General Medicine
Medical Investigations Society
ISSN: 1304-3897
Vol. 7, No. 2, 2010, pp. 125-129
Bioline Code: gm10024
Full paper language: English
Document type: Research Article
Document available free of charge

European Journal of General Medicine, Vol. 7, No. 2, 2010, pp. 125-129

 tr Troid Volümünün Saptanması ve İstmus Kalınlığı ile İlişkisi
Şeker, Servet & Taş, İsmet


Amaç: Tiroid bezi yüzeyel yerleşimi nedeniyle ultrasonografik incelemeye elverişli bir organdır. Tiroid bezi hastalıklarında sık kontrollere ihtiyaç duyulması da ultrasonografinin önemini artırmaktadır. Tiroid bezi volümü ülkeden ülkeye belirgin değişiklikler göstermekte olup bu konuda ülkemizde net kabul edilmiş değerler mevcut değildir. Biz bu çalışmada Türkiye’de tiroid bezi volümünü ve istmus kalınlığı ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Metod: Bu çalışmaya yaşları 15 ile 78 arasında değişen, 105 erkek ve 146 kadın olmak üzere 251 sağlıklı gönüllü kişi dahil edilmiştir. Çalışmada Hitachi marka EUB-6000 ultrasonografi cihazı, 10 Mhz lineer prob kullanıldı ve çalışma tek operatör tarafından yapıldı.Tiroid bezinin her bir lobu için ayrı ayrı uzunluk(kraniokaudal), genişlik (transvers), kalınlık(anteroposterior) değerleri ve istmus kalınlığı ölçülerek kaydedildi.
Bulgular: Ortalama total tiroid volumü 13±6.27 ml (erkeklerde; 15.87±7.18, kadınlarda; 10.94±4.53, p<0.05), ortalama istmus kalınlığı ise 3.23±1.10 mm (erkeklerde; 3.42±1.14, kadınlarda; 3.10±1.05) olarak bulunmuştur. Total tiroid volümü boy, kilo, yaş, BMI, BSA ve istmus kalınlığı ile korelasyon göstermektedir. Genel olarak tiroid gland volümleri erkeklerde kadınlardan ve sağ lobda sol lobdan büyük olarak bulunmuştur. Tiroid volümünün normal değerleri yaş gruplarına göre belirlenmiştir.
Sonuç: Ultrasonografi tiroid bezi volümünün belirlenmesinde yararlı ve normal değerler ülkelere göre değişkenlik göstermektedir..


Ultrasonografi, troid, anatomi, volüm

 
 en Determination of Thyroid Volume and Its Relation with Isthmus Thickness
Şeker, Servet & Taş, İsmet

Abstract

Aim: Thyroid is a suitable organ for the investigation with ultrasonography due to its very superficial localization in body. It is also useful in frequent controls of the organ. The thyroid volume is variable among countries and its value in our country was not clearly demonstrated. In this study we aimed to determine the thyroid volume and its relation with isthmus thickness in Turkey.
Method: A total of 251 healthy volunteers were included in the study (105 man, 146 women, age range 15-78. EUB-6000 Hitachi USG device with 10 Mhz lineer probe was used by a dedicated single operator. Craniocaudal length, transverse and mediolateral length (width), antero posterior length for each lobe and isthmus thickness were measured and recorded.
Result: Mean total thyroid volume was 13±6.27 ml (man; 15.87±7.18, women; 10.94±4.53, p<0.05). Mean Isthmus thickness was 3.23±1.10 mm (men; 3.42±1.14, women; 3.10±1.05) Total thyroid volume was correlated with height, weight, age, BMI and isthmus thickness. In general all volumes of thyroid gland was bigger in man when compared to women and bigger for right lobe compared to left one. Normal values of thyroid volumes were determined for age groups.
Conclusion: Ultrasonography was useful in determination of volumes of the thyroid gland and normal values were different in various countries.

Keywords
Ultrasonography, thyroid, anatomy, volume

 
© Copyright 2010 European Journal of General Medicine.
Alternative site location: http://www.ejgm.org

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2020, Site last up-dated on 06-Apr-2020.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil